fbpx
לתרומה / Donate

תרומה

בחר סכום

*תרומה זה הינה מאובטחת *
ניתן לפצל לתשלומים | תורמים מחו"ל נא להזין בתעודת הזהות 00000000

העמותה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – קישור

העברה בנקאית אל עמותת :
עשות משפט ואהבת חסד
ע"ר 580648988
בנק פאג״י (52), סניף 181 , חשבון 199953

העברה בנקאית ל:

עמותת עשות משפט ואהבת חסד

ע"ר 580648988

בנק פאג״י (52),

סניף 181 , חשבון 199953

תרומה באמצעות פייפל או אשראי
לבקשת סיועלתרומה/Donate