fbpx
לתרומה / Donate

אודות

סעיף 46
הגשת מסמכים 2019
נוהל תקין 2020

במדינת ישראל קיימים מצבים רבים בהם מצוקה משפטית עבור אדם נזקק, שידו אינו משגת הגנה משפטית ראויה, עלולה להשאירו כלוא במעגל העוני ולמנוע ממנו להיות אדם עצמאי, תורם ומועיל לעצמו, לסובביו ולחברה. מקרי מצוקה אלו שכיחים בתחומים של דיני משפחה, הוצאה לפועל ותביעת זכויות מהמוסד לביטוח לאומי.

 לפיכך, אנו מאמינים כי מתן עזרה לאוכלוסיות הנמצאות במצוקה קשה, 
היא בראש מעייניה של חברה בריאה ומתוקנת.

 לאור חזון זה העמותה שמה לה למטרה לספק הגנה משפטית איכותית לאנשים נזקקים, שאינם זוכים להגנה משפטית מהמדינה, אך אין ביכולתם לממן לעצמם הגנה משפטית ראויה, ובכך לסייע להם להשתקם משפטית, נפשית וכלכליתכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומולאו.

 השירותים שהעמותה מעניקה ניתנים על-ידי עו"ד פרטיים מובילים שמייצגים את המוטבים בהליך המשפטי, בעלות מופחת לעמותה (ביחס למחיר השוק) על-מנת לסייע לאותם אנשים הנמצאים במצבי מצוקה קיצוניים. השירותים ניתנים למוטבים ללא תלות בדת, מגדר, אזור מגורים, והשקפה פוליטית. כמו כן, עלות הסיוע לעמותה משתנה בין תיק לתיק ותלויה במורכבות המצב האישי-משפטי.

 על-מנת לאפשר לעמותה להעניק סיוע אפקטיבי למספר משמעותי של מוטבים, המוטבים מתבקשים לשאת באופן ישיר בחלק מעלות הייצוג המשפטי מול עורך הדין המטפל במוטב בשם העמותה. גובה ההשתתפות העצמית משתנה לפי מקרה.

 לצורך מימוש מטרה זו, הנהלת העמותה משקיעה מאמצים משמעותיים כדי לבחור במוטבים הראויים ביותר לסיוע, על פי נסיבות חייהם, היקף השירותים המשפטיים הנדרשים, ותוך התחשבות במגוון מצוקות,
כגון: מצב סוציו-אקונומי, עולים חדשים, נכויות, תיקים בהוצאה לפועל וכדומה. 

העמותה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – קישור.

במדינת ישראל קיימים מצבים רבים בהם מצוקה משפטית עבור אדם נזקק, שידו אינו משגת הגנה משפטית ראויה, עלולה להשאירו כלוא במעגל העוני ולמנוע ממנו להיות אדם עצמאי, תורם ומועיל לעצמו, לסובביו ולחברה. מקרי מצוקה אלו שכיחים בתחומים של דיני משפחה, הוצאה לפועל ותביעת זכויות מהמוסד לביטוח לאומי.

 לפיכך, אנו מאמינים כי מתן עזרה לאוכלוסיות הנמצאות במצוקה קשה,היא בראש מעייניה של חברה בריאה ומתוקנת.

 לאור חזון זה העמותה שמה לה למטרה לספק הגנה משפטית איכותית לאנשים נזקקים, שאינם זוכים להגנה משפטית מהמדינה, אך אין ביכולתם לממן לעצמם הגנה משפטית ראויה, ובכך לסייע להם להשתקם משפטית, נפשית וכלכליתכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומולאו.

 השירותים שהעמותה מעניקה ניתנים על-ידי עו"ד פרטיים מובילים שמייצגים את המוטבים בהליך המשפטי, בעלות מופחת לעמותה (ביחס למחיר השוק) על-מנת לסייע לאותם אנשים הנמצאים במצבי מצוקה קיצוניים. השירותים ניתנים למוטבים ללא תלות בדת, מגדר, אזור מגורים, והשקפה פוליטית. כמו כן, עלות הסיוע לעמותה משתנה בין תיק לתיק ותלויה במורכבות המצב האישי-משפטי.

 על-מנת לאפשר לעמותה להעניק סיוע אפקטיבי למספר משמעותי של מוטבים, המוטבים מתבקשים לשאת באופן ישיר בחלק מעלות הייצוג המשפטי מול עורך הדין המטפל במוטב בשם העמותה. גובה ההשתתפות העצמית משתנה לפי מקרה.

 לצורך מימוש מטרה זו, הנהלת העמותה משקיעה מאמצים משמעותיים כדי לבחור במוטבים הראויים ביותר לסיוע, על פי נסיבות חייהם, היקף השירותים המשפטיים הנדרשים, ותוך התחשבות במגוון מצוקות,
כגון: מצב סוציו-אקונומי, עולים חדשים, נכויות, תיקים בהוצאה לפועל וכדומה. 

העמותה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – קישור.

לפניות בתחומים נוספים מוזמנים
לפנות אלינו בדף צור קשר

בין תומכינו:
קרן מתנאל

   

http://www.matanel.org
״בעידוד ובתמיכת קרן מתנאל״   

 

לפניות בתחומים נוספים מוזמנים
לפנות אלינו בדף צור קשר

בין תומכינו:
קרן מתנאל

   

http://www.matanel.org
״בעידוד ובתמיכת קרן מתנאל״    

סעיף 46
הגשת מסמכים 2019
נוהל תקין 2020

צוות העמותה

לבקשת סיועלתרומה/Donate